Hyppää sisältöön

Erityisen tuen päätös

Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista taikka esi- tai perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Perusopetuslaki (finlex.fi).

Erityisen tuen päätös tulee tarkistaa aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa. Lisäksi se tulee tarkistaa vähintään toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Sitä ennen laaditaan pedagoginen selvitys. Sen laatii oppilaan oma erityisluokanopettaja joka pyytää tarvittaessa kehitysvammaneuvolan työryhmältä psykologisen tai lääketieteellisen lausunnon tai vastaavan sosiaalisen selvityksen. Mikäli katsotaan, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lopettamisesta tehdä päätös. Tällöin oppilas siirtyy saamaan tehostettua tukea.