Hyppää sisältöön

Mikä on hoitotahto?

Hoitotahto on ihmisen oman tahdon ilmaisu hänen tulevasta hoidostaan siltä varalta, ettei hän enää itse kykene päätöksen tekemiseen vakavan sairauden, onnettomuuden,  vanhuudenheikkouden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Hoitotahdossa annettu tahdonilmaisu on yleensä joko suostumus tulevaisuudessa annettavaan hoitoon tai kieltäytyminen siitä. Perinteisesti hoitotahdolla ymmärretään tahdonilmaisua, jossa henkilö antaa määräyksiä lähinnä kuolemaansa edeltävästä loppuajan hoidosta.

Hoitotahdon ilmaisun katsotaan olevan vakaa, mikäli ihminen ilmaisee sen toistuvasti, pitkän harkinnan jälkeen tai kirjallisesti. Hoitotahto on juridisesti sitova dokumentti ja se voidaan sivuuttaa ainoastaan, jos lääkärillä on vahvat perusteet olettaa, että tahdonilmaisu ei ole pätevä tai vakaa. Henkilö, joka on kelpoinen ilmaisemaan hoitotahdon, voi myös peruuttaa sen suullisesti, kirjallisesti, hävittämällä asiakirjan kopioineen tai antamalla uudensisältöisen tahdonilmaisun hoidostaan. Viimeksi esitetty tahdonilmaisu kumoaa aikaisemmat suulliset tai kirjalliset hoitotahdot.

 

Miksi hoitotahtoa tarvitaan?

Hoitotahdolla ihminen varmistaa, että hänen toiveensa otetaan hoidossa huomioon silloin, kun hän ei itse pysty niitä ilmaisemaan. Hoitotahto kertoo näissä tilanteissa ihmisen omat toiveet hoidostaan häntä hoitaville henkilöille. Hoitotahto auttaa lääkäriä tekemään hoidon linjauksia ja hoitopäätöksiä yksilön toiveita kunnioittaen silloinkin kun ihmisen vointi huononee tai muuttuu äkillisesti. Samalla hoitotahto auttaa välttämään ei-toivottuja, ihmisen oman tahdon vastaisia toimenpiteitä esimerkiksi saattohoito-vaiheessa.

Hoitotahto vähentää myös läheisten epätietoisuutta ja ahdistusta hoitoratkaisuissa ja auttaa heitä kunnioittamaan sairaan ihmisen omia toiveita hoitonsa suhteen.

Miten hoitotahto tehdään?

Hoitotahto voidaan tehdä monella eri tavalla. Yleisin tapa on tehdä hoitotahto kirjallisesti, jolloin siinä on tekijän omakätinen allekirjoitus ja päiväys. Hoitotahto on voimassa ilman todistajiakin, mutta kahden, perheeseen tai lähisukuun kuulumattoman todistajan käyttäminen lisää hoitotahdon juridista luotettavuutta. Kirjallinen hoitotahto voidaan tallentaa sairauskertomuksen liitteeksi esimerkiksi lääkärissä käynnin yhteydessä tai se kulkee henkilön mukana. Jälkimmäisessä tapauksessa sairauskertomuksessa tulee silti olla merkintä hoitotahdon olemassaolosta.

Lain mukaan henkilö voi ilmaista hoitotahtonsa myös suullisesti. Tällöin se on syytä kirjata sairauskertomukseen ja mikäli mahdollista pyytää siihen allekirjoitus tai muulla tavalla todentaa sen oikeellisuus.

Hoitotahdon olemassaolo tulee merkitä ihmisen sairauskertomuksen kriittisiin tietoihin. Tämä auttaa varmistamaan sen, että hoitotahto otetaan huomioon aina, kun ihminen on tekemisissä terveydenhuollon kanssa. 

Kelan hallinnoimassa kansallisessa terveydenhuollon sairaskertomusarkistossa (KanTa) jokainen voi itse ylläpitää hoitotahtonsa ajanmukaisuutta. Lisäksi terveydenhuollossa annetuista ja säilytetyistä hoitotahdoista menee tieto KanTaan.

Hoitotahdosta ja sen olemassaolosta olisi hyvä keskustella myös perheen ja läheisten kanssa.

Hoitotahdon sisältö

Hoitahdon sisältö on jokaisen vapaasti valittavissa. Hoitotahdon voi laatia jokainen omalla tyylillään tai sen tekemiseen voi käyttää valmiita hoitotahto-lomakkeita (esimerkiksi tälle sivulle kerättyjä hoitotahto-lomakkeita voi jokainen tulostaa omaan käyttöönsä). Hoitotahto voidaan kirjata henkilön sairauskertomukseen yhdessä lääkärin kanssa. Mikäli hoitotahdon laatija on epävarma millaisia asioita hoitotahtoon voi kirjata, hän voi aina kysyä neuvoa terveydenhuollon ammattihenkilöltä.

Hoitotahtoa voidaan muuttaa milloin tahansa tai se voidaan perua mikäli ihminen niin haluaa.

Milloin hoitotahto on voimassa?

Hoitotahto on voimassa silloin, kun ihminen ei itse pysty tekemään omaa hoitoaan koskevia päätöksiä eikä sairautta pystytä enää parantamaan. Toisin sanoen sitä ei sovelleta käytäntöön esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa henkilö joutuu tajuttomana sairaalahoitoon äkillisen sairauden tai tapaturman vuoksi, joista parantuminen on mahdollista.

Esimerkkejä eri organisaatioiden Hoitotahto-lomakkeista

Muistiliiton hoitotahto-lomake: http://www.muistiliitto.fi/files/2114/0844/1414/hoitotahto_2014.pdf

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hoitotahto-lomake: https://www.thl.fi/documents/10531/1722924/Hoitotahto_2015_04_17.pdf/4c29f218-558e-41ad-85d3-a94ccef1c480