Hyppää sisältöön

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)

Perusopetuslaki (finlex.fi) määrää erityisopetukseen siirretylle tai otetulle oppilaalle tehtäväksi henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS). Honkalampi-keskuksen koulun opetussuunnitelman mukaan HOJKS toimii yksilöllisen opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja seurannan apuvälineenä. Uudelle oppilaalle HOJKS laaditaan sen lukuvuoden aikana, jolloin oppilas on aloittanut opiskelun Honkalampi-keskuksen koulussa ja se tarkastetaan vuosittain. Tarvittaessa HOJKSia voidaan tarkistaa tiheämmin. HOJKS laaditaan oppilaasta riippuen käyttäen Honkalampi-keskuksen koulun omaa HOJKS –kaavaketta, Joensuun kaupungin kehittämää HOJKS –kaavaketta tai OPH:n laatimaa HOJKS –kaavaketta.

Honkalampi-keskuksen koulussa opetus järjestetään perusopetuslain ja koulukohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti toiminta-alueittain, jotka ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. HOJKSin tavoitteet jakaantuvat toiminta-alueiden mukaisesti sekä tarvittaessa oppiainejakoisesti. Tavoitteet laaditaan taustatietojen ja suoritettujen arviointien pohjalta yhteistyössä huoltajien ja oppilaan kuntoutukseen osallistuvien henkilöiden kanssa.

Erityisluokanopettaja laatii HOJKSin työversion. Varsinainen HOJKS laaditaan ja tarkistetaan HOJKS -kokouksessa yhteistyössä huoltajien ja muiden tarvittavien osallistujien kanssa.   
 

HOJKSin sisältö

  • Kuvaus oppilaan oppimisvalmiuksista ja vahvuuksista, oppimiseen liittyvistä erityistarpeista sekä näiden edellyttämistä opetus- ja oppimisympäristöjen  kehittämistarpeista.
  • Opetuksen ja oppimisen pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet.
  • Oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluvien oppiaineiden vuosiviikkotuntimäärät.
  • Oppilaan edistymisen seurannan ja arvioinnin periaatteet.
  • Opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetus- ja oppilashuoltopalvelut, kommunikointitavat sekä erityiset apuvälineet ja  oppimateriaalit.
  • Kuvaus oppilaan opetuksen järjestämisestä muun opetuksen yhteydessä ja/tai erityisopetuksen ryhmässä.
  • Henkilöt, jotka osallistuvat opetus- ja tukipalveluiden järjestämiseen sekä heidän vastuualueensa.
  • Tukipalveluiden toteutumisen seuranta.
  • Tiedonsiirtolupa.

Hojks laaditaan kahtena kappaleena, joista toinen tulee vanhemmille/huoltajille, toinen koulun arkistoon.