Hyppää sisältöön

Kunnalliset etuudet ja palvelut

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on omaishoitajalle maksettava korvaus kotona asuvan sairaan / vammaisen henkilön hoidosta. Edellytyksenä omaishoidon tuelle on pitkäaikainen sairaus ja toisen henkilön antama jatkuva apu. Tuen suuruus määräytyy porrastetusti hoidon vaativuuden ja sitovuuden mukaan. Etuus on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen sekä työeläkelain alainen ja verollinen. Omaishoidon tuen saamiseksi on otettava yhteys asuinkunnan sosiaalitoimistoon tai kotihoitoon, josta tehdään kartoittava kotikäynti. Hakemukseen  on yleensä liitettävä  lääkärinlausunto. (Hoitosopimuksen lisäksi kotihoidossa tehdään palvelu- ja hoitosuunnitelma.)

Kotiapu

Kunnallista kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa varten otetaan yhteys kotikunnan kotihoitoon kartoituskäyntiä varten. Kotipalvelutyöntekijät avustavat päivittäisissä toiminnoissa ja kotisairaanhoidon työntekijät sairaanhoidollisissa tehtävissä. Lisäksi on mahdollista käyttää yksityisten kotipalvelu-/ kotisairaanhoitoyritysten palveluja. Kunnallisen kotihoidon asiakasmaksu säännöllisesti toistuvista käynneistä määräytyy maksukyvyn / tulotason mukaan ja yksityisillä palveluntuottajilla erillisten taksojen mukaan. Erilaisten tukipalvelujen (mm. ateriapalvelu, turvapuhelin, yöpartio, kylvetyspalvelu ja kuljetustuki) avulla tuetaan avuntarvitsijaa arkielämän toiminnoissa ja niistä kunta perii asiakasmaksun. Joillakin kunnilla on käytössä palveluseteli, jolla asiakas voi ostaa tarvitsemansa kotipalvelun yksityiseltä palveluntuottajalta. Tarvittaessa myös vammaispalveluista voi olla mahdollista saada apua kotona selviytymisen tukemiseksi.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen sosiaaliturvaetuus, jota haetaan koti-/ oleskelukunnan sosiaalitoimistosta. Tätä varten on varattava aika sosiaalityöntekijälle tai lähetettävä kirjallinen hakemus. Toimeentulotukihakemuksen liitteenä on oltava tositteet tuloista ja menoista (mm. tiliotteet ja terveydenhuoltomenot). Hakemukseen tulee saada kirjallinen päätös perusteluineen.

Vammaispalvelut

Palveluiden kriteerinä on vaikeavammaisuus. Vaikeavammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalvelut järjestetään silloin, kun vaikeavammainen / vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Palveluja  haetaan sosiaalitoimistosta ja hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus.

Kuljetuspalvelut

Vaikeavammaiselle voidaan myöntää vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua virkistys- ja asiointimatkoihin. Tällöin oikeus on vähintään 18 yhdensuuntaiseen matkaan kuukaudessa.

*Sosiaalihuoltolain mukaista harkinnanvaraista kuljetuspalvelua virkistys- ja asiointimatkoihin voi hakea vähävarainen liikuntarajoitteinen henkilö, joka ei voi käyttää joukkoliikennevälineitä.

Henkilökohtainen avustaja

Tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen mm. päivittäisistä toimista ja harrastuksista eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista. Avun tarve arvioidaan yksilöllisesti.

Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet ja asunnon muutostyöt

Asunnon välttämättömillä  kohtuullisin kustannuksin toteutettavilla muutostöillä ja asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden korvaamisella pyritään mahdollistamaan vammaisen henkilön asuminen omassa kodissaan. Päätös perustuu yksilölliseen tarveharkintaan.

Palveluasuminen

Tätä palvelua voidaan myöntää, kun avun tarve on jatkuvaluonteista, vuorokauden eri aikoina  ilmenevää tai muutoin erityisen runsasta. Palveluasuminen tarkoittaa itsenäistä asumista, riittäviä palveluja ja hyvää, tarvittaessa ympärivuorokautista asumisturvallisuutta. Tarkoituksena on tukea arjessa selviytymistä ilman laitoshuoltoa.