Hyppää sisältöön

Laadukkaiden psykologipalvelujen turvaaminen

Psykologi varmistaa osaamistaan osallistumalla säännöllisesti oman erikoisalansa täydennyskoulutuksiin ja työnohjaukseen. Yksilö- ja ryhmämuotoisissa työnohjauksissa työntekijällä tai ryhmällä on mahdollisuus tutkia ja eritellä omaan ammatilliseen kehittymiseen liittyviä kysymyksiä. Työnojauksen sisällöt liittyvät usein hoitosuhteisiin tai tiimien työskentelyyn liittyviin aihepiireihin. Psykologit ovat sitoutuneet psykologityön ammattieettisiin ohjeisiin.

 

Psykoterapia

Psykoterapia on yläkäsite monille eri psykoterapiamuodoille, joissa kaikissa pyritään tavoitteisesti tutkimaan ja ymmärtämään ihmisen tai ryhmän psykodynamiikkaa ja siihen liittyviä ongelmia. Psykoterapeutin  tuella ihminen (potilas/asiakas) pystyy  luotaamaan sisäistä maailmaansa, toimintaansa ja vuorovaikutussuhteitaan ja löytämään niihin uusia näkökulmia.

 

Psykoterapia on  ammatillisesti erikoistunutta toimintaa, jota tekevät psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden saaneet (Valvira) työntekijät. Psykoterapeutit ovat saaneet vähintään kolmen vuoden erikoistumiskoulutuksen.

Psykoterapiaa edeltää aina hoitoarvio ja hoitosuunnitelman laadinta. Psykoterapia voi  olla joko lyhytterapiaa (1-20 kertaa) tai puolesta vuodesta  useaan vuoteen kestävää työskentelyä. Yksilöpsykoterapia avohoidon poliklinikoilla on  useimmiten  tapaamistiheydeltään kertaviikkoista tai sitä harvemmin tapahtuvaa. Potilaalle pyritään etsimään juuri hänelle parhaiten soveltuva psykoterapiamuoto ja viitekehys.


Psykologiset tutkimukset 

Psykologin tutkimus käynnistyy lääkärin lähetteestä. Psykologisen tutkimuksen tavoitteena on esim. selvittää asiakkaan tai potilaan ongelmien laatua ja tarkentaa diagnoosia, suunnitella hoitoa ja kuntoutusta ja arvioida tarvittaessa opiskelu-, työ- ja toimintakykyä ja soveltuvuutta psykoterapiaan. Tutkimuksen tavoitteena on myös auttaa potilasta jäsentämään omaa tilannettaan sekä antaa välineitä itsetuntemuksen rakentamiseen ja elämänhallintaan.

 

Tutkimuksen kulku ja sisältö

Psykologisen tutkimuksen keskeinen työväline on kliininen haastattelu ja havainnointi, joiden avulla kartoitetaan elämänhistoriaa, nykytilannetta ja orientoitumista tulevaan. Haastattelun lisäksi käytetään erilaisia psykologisia testejä ja itsearviointilomakkeita. Tutkimusjakson jälkeen potilas saa henkilökohtaisen palautteen tutkimuksen tuloksista.

 

Lähettävälle taholle tieto ja mahdolliset jatkosuositukset  menevät psykologilausunnon muodossa. Psykologin lausunto voi kysymyksenasettelusta riippuen sisältää seuraavia tietoja:

 

  • Kuvauksia potilaan minäkuvasta, voimavaroista, oire- ja ongelma-alueista.
  • Arvioita hoitomotivaation, toimintakyvyn ja vuorovaikutustaitojen tasosta ja sosiaalisen kuntoutumisen ennusteesta.
  • Persoonallisuuden toiminnan kuvausta esimerkiksi hallinta- ja puolustusmekanismien käytöstä ja realiteettitajun tasosta.
  • Arvioita kognitiivisesta toimintakyvystä sisältäen keskittymisen, muistin, kielellisen kyvykkyyden ja visuaaliset suoritukset.
  • Tietoa eri häiriötilojen asteesta ja erityisvaikeuksien kuten persoonallisuushäiriöiden luonteesta tai sairauksiin liittyvistä neurokognitiivisista puutoksista.
  • Suosituksia  jatkotutkimuksista ja kuntoutusmahdollisuuksista.

Lisätietoa psykologien toiminnasta: Suomen Psykologiliitto ry (psyli.fi)

lPsykologien ammattilehti on Psykologi (psyli.fi)