Hyppää sisältöön

Muut suomalaiset suositukset ja kannanotot

Saattohoidon ohjauksen perustana Suomessa pidetään Lääkintöhallituksen vuonna 1982 sairaanhoitolaitoksille antamia terminaalihoidon ohjeita, joiden mukaan ihmisen tulisi voida elää saattohoitovaiheensa ilman vaikeita oireita ja kipuja, haluamassaan ympäristössä ja läheistensä seurassa. Yksilön toivomukset saattohoidossa tulisi ottaa huomioon eikä hänen pitäisi kokea itseään hylätyksi tai jäädä yksin, ellei hän itse sitä ole toivonut. Ihmisellä tulisi olla oikeus valita joko koti- tai sairaalahoito. Hoitoratkaisuissa pitäisi ottaa huomioon hoidon rasittavuus ja hoitavien läheisten mahdollisuudet selviytyä saattohoidosta.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on laatinut vuonna 2010 asiantuntijakuulemiseen perustuvat saattohoitosuositukset, joiden mukaan sairaanhoitopiirit ja terveyskeskukset ovat vastuussa saattohoitopotilaiden hyvän hoidon yhdenvertaisesta organisoimisesta ja toteuttamisesta. STM suosittaa myös saattohoitopolkujen kuvaamista ja toiminnan toteuttamista kuvauksen mukaisesti.

STM (Sosiaali- ja terveysministeriö): Hyvä saattohoito Suomessa. Asiantuntijakuulemiseen perustuvat saattohoitosuositukset:

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1087414&name=DLFE-12411.pdf

Helmikuussa 2014 julkaistiin Pohjois-Karjalan alueellinen saattohoitosuunnitelma, jonka tarkoituksena oli vastata STM:n sairaanhoitopiirille antamaan haasteeseen. Lisäksi esimerkiksi Joensuun kaupungilla on oma saattohoitosuunnitelmansa.

http://www.pkssk.fi/documents/601237/620422/Saattohoitosuunnitelma+versio+1+-+3.2.2014.pdf/80ae79d7-92da-4f24-a51f-2dde1d52ecbc

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ohjaa aluehallintovirastoja ja kuntia toimialansa lainsäädännön toimeenpanossa sekä valvoo sen toteuttamista. Valvira on ohjaavana viranomaistahona antanut myös omat suosituksensa "Elämän loppuvaiheen hoidosta" http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/terveydenhuolto/elaman_loppuvaiheen_hoito/saattohoito

Käypä hoito (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim) - Kuolevan potilaan oireiden hoito

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/.../khp00072

Potilasversio Käypä hoito-suosituksesta:

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/.../khp00072

Eettiset ohjeet ja ETENEN saattohoitoa koskevat suositukset ja selvitykset

ETENE (Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta): Selvitys sairaanhoitopiirien ja suurten kaupunkien saattohoitosuunnitelmien nykytilanteesta
http://www.etene.fi/c/document_library/get_file?folderId=17409&name=DLFE-902.pdf

ETENE (Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta): Julkaisuja (20, 2008) Vanhuus ja hoidon etiikka
http://www.etene.fi/c/document_library/get_file?folderId=17135&name=DLFE-525.pdf

Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan muistio: Saattohoito http://www.etene.fi/c/document_library/get_file?folderId=17165&name=DLFE-540.pdf

Suomen lääkäriliitto: Eettiset ohjeet. päivitetty 19.11.2013 http://www.laakariliitto.fi/edunvalvonta-tyoelama/liiton-ohjeet/eettisen-ohjee/