Hyppää sisältöön

Preventiotyö

Hyvä mielenterveys on voimavara, joka auttaa ihmisiä kokemaan elämän mielekkääksi, solmimaan ja ylläpitämään sosiaalisia suhteita sekä toimimaan tuottavina ja luovina yhteisön jäsenin. Mielenterveyttä ja hyvinvointia edistävä ja ongelmia ehkäisevä työote tulee sisältyä kaikkiin hoito- ja kuntoutuspalveluihin ja se kuuluu kaikille hallinnonaloille. Ehkäisevään työhön panostaminen on investointi tulevaisuuteen  – säästöt näkyvät pidemmällä aikavälillä korjaavien palvelujen tarpeen vähenemisenä ja kuntalaisten hyvinvoinnin lisääntymisenä.

Ennaltaehkäisevään mielenterveystyön tavoitteena on terveen kasvun ja kehityksen edistäminen yksilö- ja yhteisötasolla. Vaikka valtaosa väestöstä voi hyvin, mielenterveyden häiriöt ovat merkittävä inhimillistä kärsimystä aiheuttava ja ennenaikaiseen eläköitymiseen johtava kansantautiryhmä.

Mielenterveyden edistäminen (promootio) ja häiriöiden ehkäisy (preventio) limittyvät toisiinsa. Promootion tavoitteena on suojella, vaalia ja parantaa kaikkien kuntalaisten terveyttä, kun puolestaan preventiossa painopiste on hyvinvointiongelmien ehkäisemisessä erityisesti riskiryhmiin vaikuttamalla. Suojaavien tekijöiden löytäminen, voimavarojen vahvistaminen ja riskikehityksen tunnistaminen, torjuminen ja madaltaminen ovat keskeisiä keinoja.

Ehkäisevästä mielenterveystyöstä valtaosa toteutuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja varsinaisten mielenterveyspalveluiden ulkopuolella: perheissä, päivähoidossa, kouluissa, työpaikoilla, kulttuuri- ja ympäristötoimessa ja järjestöissä. Parhaimmillaan preventiotyö tapahtuu lähellä kuntalaisia peruspalveluissa.

Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuudesta yksilö- ja ryhmätasolla on selvää näyttöä. Ehkäisevän työn suunnittelu tarvitsee lähtökohdakseen tietoa  kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Väestön tilanteen arviointiin on käytettävissä sekä kuntien, kuntayhtymän omia sekä valtakunnallisia tilastoja ja rekistereitä. Lue lisää tilastotiedotteista (thl.fi).

Tilannearvioin pohjalta voidaan rakentaa kuntalaisten hyvinvointiin liittyvä  strategoita ja suunnitelmia.

Preventiivinen työote toteutuu ja välittyy kuntayhtymän henkilöstön tuottamissa palveluissa ja heidän kanssaan tehtävässä työssä. Työikäisen väestön oman työ- ja toimintakyvyn vaaliminen ja edistäminen on yksi keskeisiä ehkäisevän työn painopisteitä.  

Preventiotyö mahdollistuu moninaisten kuntayhtymän ja maakunnan alueella toimivien yhteistyökumppaneiden ja –tahojen kanssa.

Työmuotoina ovat 

  • Ennaltaehkäisevän mielenterveystyön koordinointi ja kehittäminen.
  • Työnohjaus-, koulutus- ja konsultointipalvelujen tuottaminen  PKSSK:n ja alueen perustason (etupäässä sosiaali- ja terveystoimen) henkilöstölle yhteistyössä mm. henkilöstöyksikön kanssa.
  • Palvelujen laadun kehittäminen, missä näkökulmana väestön ja henkilöstön ennaltaehkäisevä mielenterveystyö ja työhyvinvointityö.