Hyppää sisältöön

Puheterapeutti

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa laillistettu puheterapeutti tutkii ja kuntouttaa kommunikoinnin, puheen, kielen, nielemisen sekä äänen häiriöitä. Vastaanotolle ohjaudutaan lääkärin lähetteellä. Neurologian klinikassa tyypillisimmän potilasryhmän muodostavat henkilöt, joilla on neurologisen sairauden tai vamman aiheuttama kielellinen vaikeus ja/tai äänenkäyttöön sekä nielemiseen liittyvä häiriö. Neurologian klinikan puheterapeutin vastuualueena ovat osastot sekä neurologian poliklinikka. Puheterapeutti vastaa myös muilta osastoilta tulleisiin konsultaatioihin. Työ painottuu osastopotilaiden kuntoutukseen, mutta mahdollisuuksien mukaan polikliinisten arvioiden ohella myös polikliinista kuntoutusta on lyhyiden puheterapiajaksojen verran ajoittain mahdollista järjestää.

 

Puheterapia alkaa yksilöllisellä arvioinnilla, jossa arvioidaan potilaan kommunikointikykyä sekä kielellisen kanssakäymisen edellytyksiä. Arvioitavia ja kuntoutettavia osa-alueita ovat puheen tuotto, puheen ymmärtäminen, lukeminen, luetun ymmärtäminen sekä kirjoittaminen. Tarpeen mukaan myös potilaan äänen laatu ja äänenkäyttötekniikka arvioidaan ja ääniterapia aloitetaan. Nielemishäiriöiden osalta pyritään kartoittamaan nielemisen vaikeuden taustalla olevat syyt kuntoutuksen perustaksi.

 

Puheterapeuttiseen kuntoutukseen kuuluu terapian ohella myös potilaan omaisten ja lähiympäristön ohjaus. Arvion tai kuntoutusjakson päätteeksi puheterapeutti laatii yhteenvedon, josta käyvät ilmi mahdolliset jatkopuheterapiasuositukset. Puheterapeutti arvioi tarvittaessa myös tulkkipalvelu- tai kommunikaatio-opetustarpeen ja tekee palveluista suositukset niistä vastaaville tahoille. Tulkkipalvelu- tai kommunikaatio-opetuspäätösten myötä puheterapeutti tekee yhteistyötä puhevammaisten tulkkipalvelutyöntekijöiden kanssa. Lisäksi neurologian klinikan puheterapeutin työnkuvaan kuuluvat puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen tarpeen arviointi ja kommunikoinnin apuvälineprosessin käynnistäminen. Työnkuvaan kuuluu myös luennointia esimerkiksi ensitietopäivillä. Puheterapeutti työskentelee neurologian klinikassa osana moniammatillista kuntoutustyöryhmää

Sijainti

Puheterapeutin vastaanotto on kuntoutuksen poliklinikalla osoitteessa Penttilänkatu 1F, 1. kerros. Osastokuntoutusta annetaan Siilaisen kuntoutumiskeskuksessa.